องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก