องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564


          ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยการนำของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี 2564  ขึ้น  เมื่อวันที่  15  เมษายน  2564  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ  การรับประทานอาหาร  การออกกำลังกาย  การพบปะ  พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19  การเว้นระยะห่าง  การสวมหน้ากากอนามัย