องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนงานสำนักปลัด  ได้จัดทำโครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง  ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่  ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  และทรัพสินของประชาชนในตำบลสำนักตะคร้อ  และพื้นที่ใกล้เคียง