องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน 2564)


  ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน 2564)  ได้แพร่ระบาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงได้ดำเนินการออกล้างตลาดศูนย์สาธิตการตลาด  และฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่วัดสำนักตะคร้อ  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เชื้อได้แพร่กระจายในพื้นที่ต่อไป