องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
           การคมนาคมของตำบลสำนักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี ถึงทางแยกโคกกรวด 12 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท 2082 ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอำเภอด่านขุนทด – อำเภอบำเหน็จณรงค์ 3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนกำลังเอก ) – อำเภอเทพารักษ์ 30 กิโลเมตร
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
           ทรัพยากรดิน
           สภาพดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพื้นที่เป็นหินทราย เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำ
          ทรัพยากรน้ำ
          ตำบลสำนักตะคร้อ มีลำห้วยใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 2 สาย คือ
-  ลำห้วยลำชันโพรง (ห้วยจับพง, หนองหิน, วังกะหาด, วังมะนาว) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ไหลผ่าน 11 หมู่บ้าน คือหมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 14 และ 16 ตามลำดับ
-  ลำห้วยลำกุ้งกั้ง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ไหลผ่าน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4, 1, 16, 11, 9, 8, 2 และ 10 ตามลำดับ