องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ประวัติและความเป็นมา
 
          

          เหตุที่ได้ชื่อ “สำนักตะคร้อ” เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีลำห้วยจับพง และมีต้นค้อ ลำต้นใหญ่10 คนโอบ เป็นที่พักของคณะเดินทางเกวียนค้าขายสมัยก่อน จำนวน40-50 ลำเกวียน การเดินทางไปมาค้าขายเป็นประจำในแถบบริเวณนี้ และยังเป็นจุดพำนัก พักอาศัยของพ่อค้าเกวียนและเป็นที่นัดพบของพ่อค้าในการขนถ่ายซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้า เรียกนัดกันสถานที่สำนักตะคร้อ หรือใต้ต้นค้อใหญ่ห้วยลำจับพง พื้นที่ดังกล่าวจึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมืองนครราชสีมากับชุมชน จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “สำนักตะคร้อ” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล “สำนักตะคร้อ” ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
          ตำบลสำนักตะคร้อ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านขุนทด และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็น ตำบลสำนักตะคร้อ มีผลเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเทพารักษ์ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลสำนักตะคร้อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที 30 มีนาคม พ.ศ. 2539