องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การแจ้งถมดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 ก.ค. 2563 ]
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2563 ]
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]
8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 22 ก.ค. 2563 ]
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]
11 การแจ้งขุดดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]
13 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2563 ]
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2563 ]
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2563 ]
18 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 22 ก.ค. 2563 ]
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 ส.ค. 2560 ]
20 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ส.ค. 2560 ]
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2560 ]
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 23 ส.ค. 2560 ]
23 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 ส.ค. 2560 ]
24 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ส.ค. 2560 ]
25 การแจ้งขุดดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]
26 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ส.ค. 2560 ]
27 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]
28 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 23 ส.ค. 2560 ]
29 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]
30 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2