องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ

สำนักปลัด
 
 
นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย นางสาวอัญชลี  ดุนขุนทด  จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์ นางสาวนิภาวรรณ  งามแพง
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

   
นางสาวละไม กินขุนทด  นางสาวพัชรินทร์ ชาวขุนทด นายวัลลภ  ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
นายวินัย คบขุนทด นางสมพิศ   อิ่มกลาง
นายกฤษณโรจน์ กัณจนพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
 
   
นายวิวัฒน์ สอนจันทึก นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด
คนสวน พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ