องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 

ประธานกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 

 

นายมานิตย์  เตินขุนทด 


นางโสพิศ   ชาวขุนทด 

รองประธานกรรมการกองทุนฯ

รองประธานกรรมการกองทุนฯ
 

 


นายมิตร   ชุบขุนทดที่ปรึกษากองทุนฯ

 
 


นางสาวสิรภัทร   สวัสดิ์นที เลขานุการกองทุนฯ

 

นางเสาวภา   ยอดเมืองเจริญ


นางสาวพัชรินทร์  ชาวขุนทด
เจ้าหน้าทีการเงินกองทุนฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ

นายวีระ   พลเดช

นายพัลลภ   พันชนะ

นางประจิม   ยิ่งจันทึก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


นายบุญธวัช   พาขุนทด

นางประทุม   เหิมขุนทด
นายกิตติพงษ์  แกมขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการนายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์

นายจตุรงค์  ชุบขุนทด

นายไชยยศ   พูขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

 

 

นายนิพนธ์   พูดขุนทด

 
 
กรรมการ